Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksen mukainen seloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Shakta Joogakoulu Pori
VattuYoga tmi, 3123160-2

Kivipellontie 29, 28260 Harjunpää

050 539 5552

pori@shakta.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Jonna Vattulainen, yhteystiedot ylempänä

REKISTERIN NIMI

Shakta Joogakoulu Pori / VattuYoga tmi, asiakasrekisteri
Alempana Shakta Pori

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN TARKOITUS

Shakta Pori kerää henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten.

 • Asiakastiedottaminen
 • Ilmoittautumistietojen käsittely
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Palveluiden ja kurssien ilmoittautumiset, perumiset, siirrot ja muu ilmoittautumiseen liittyvä toiminta
 • Kävijätietojen seuranta ja analysointi
 • Palveluiden ja tuotteiden tilaustiedot
 • Laskuttaminen, maksujen valvonta, maksuajan hallinta ja perintä
 • Yhteystietojen muutoksien kirjaaminen
 • Shakta Pori palveluiden ja tuotteiden markkinointi
 • Asiakaspalvelu ja asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja kehittäminen
 • Tietosuojalainsäädännössä tarkoitettujen suoramarkkinointikieltojen huomioiminen

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaista talletetaan seuraavat tiedot:

 • Asiakastiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot sähköpostimarkkinoinnin hyväksymisestä
 • Palvelun tilaustiedot: ostetun palvelun tiedot, hintaehdot, palvelun käyttötiedot, laskutustiedot, maksusuoritustiedot, maksutapatiedot, maksuaikatiedot, peruutustiedot, palautustiedot
 • Palvelun käyttötiedot: kurssien osallistumistiedot
 • Asiakaspalautetiedot: mielipidekyselyt ja kommentit ostetuista palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella annetut tiedot
 • Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot
 • Evästeet kotisivujen seurannassa

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta) ja hänen tilauksistaan (henkilötietolain 8 §: 1 momentin 5 kohta). Tiedot kerätään Shakta Porin kotisivuilta, verkkokaupasta, toiminnanohjausjärjestelmästä, asiakaspalvelupisteeltä kerättynä tai asiakkaan itsensä ilmoittamana. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän kanssa tavaroiden ja palveluiden myyntiä koskevan sopimuksen tehneiltä yhteistyökumppaneilta. Tietoihin pääsevät käsiksi Shakta Porin opettajat ja muut mahdolliset työntekijät.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakkaiden henkilötietoja luovutetaan Shakta Porin markkinointirekisteriin. Tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien hallinnoitavaksi.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja voidaan siirtää EU maiden ulkopuolelle palveluihin, jotka täyttävät GDPR vaatimukset.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto: Paperiset aineistot kuten kurssien osallistujalistat säilytetään niille tarkoitetun hallinnoijan saatavilla suljetuissa tiloissa ja tuhotaan asianmukaisesti, kun tietoja ei enää tarvita.

Digitaalisesti käsiteltävät tiedot: Tietoihin pääsevät käsiksi kirjanpitäjä ja opettajat.

Toiminnanohjausjärjestelmä on suljettu salasanoin asianmukaisilla verkkosuojauksilla, johon pääsee käsiksi vain toimistotyöntekijät ja opettajat. Verkkokauppa, sähköpostijärjestelmä ja muut tietojenhallintalaitteet ja sovellukset on suljettu salasanoin ja asianmukaisilla verkkosuojauksilla, joihin pääsee käsiksi vain toimistotyöntekijät. Opettajat ovat tietoisia salassapitovelvollisuudesta.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS OIKAISTA VIRHEELLINEN TIETO

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteröidyt tiedot. Halutessaan tarkastaa tietonsa tulee rekisteröidyn henkilön lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö Shakta Porin osoitteeseen tai käydä Shakta Porin toimipisteellä henkilöllisyystodistus mukanansa. Tarkastuspyynnössä rekisteröidyn tulee ilmoittaa hänen nimensä, osoite ja puhelinnumero. Shakta Pori toimittaa vastauksensa kirjallisena rekisteröidylle 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröity on käydyt henkilökohtaisesti Shakta Porin toimispisteellä tai kun rekisteröidyn kirjallinen tarkastuspyyntö on saapunut Shakta Poriin perille. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön.

KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Shakta Poria käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointia varten. Tällöin rekisteröidyn kuuluu lähettää pyyntöä koskeva sähköposti kulloinkin voimassa olevaan asiakaspalvelun sähköpostiosoitteeseen (pori@shakta.fi).

LISÄTIETOJA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Jos rekisteröity haluaa lisätietoja hänen henkilötietojensa keräämisestä Shakta Porissa, tulee hänen lähettää allekirjoitetun kirjeen edellä mainittuun Shakta Porin postiosoitteeseen.